XXXVIII (38) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XXXVIII (38) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 1300

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII (37), posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wnioski Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Jaromir Andrzej Krajewski