XXXVII (37) posiedzenie Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszamy na XXXVII (37) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI (36), posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok w porównaniu do roku 2015– referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 6. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  2. dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Główny specjalista ds. Edukacji,
  3. przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu (JNI – 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802N – ul. Bagienna w Gołdapi”– referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  6. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  8. zmian budżetu powiatu w rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wnioski Komisji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 Przewodniczący Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Jaromir Andrzej Krajewski