XXXV (35) wspólne posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXXV (35) wspólne posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu,
Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 1300

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII (32), XXXIII (33), XXXIV (34), posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2016 – referuje Przewodniczący Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2016 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2016 – referuj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2016 – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
 8. Przyjęcie sprawozdania z  realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej” w Powiecie Gołdapski w roku 2016 – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
 9. Informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2016 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  3. wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”- referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2017– referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Jaromir Andrzej Krajewski

Zastępca Przewodniczącej Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu

Piotr Miszkiel