XLVIII (48) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLVIII (48) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 25 września 2017 roku o godz. 12.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVI (46), XLVII (47) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w Powiecie Gołdapskim.
 8. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku,
  2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w Szkołę Policealną nr 1 dla dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  6. pozbawienia drogi nr 4809N – ulica Klonowa w Gołdapi kategorii drogi powiatowej,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu,
  8. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
  9. zmian budżetu powiatu w rok 2017.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech