XLVIII (48) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLVIII (48) posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XLVI (46) i XLVII (47) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2017 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

– Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

– Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
  4. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma w EGO” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia – referuje Sekretarz Powiatu,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028- referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Praca nad budżetem Powiatu Gołdapskiego na rok 2018:
 3. opinia Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Wnioski Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

  

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 

Jaromir Krajewski