XLVI (46) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLVI (46) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV (44), XLV (45) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2017 roku.
 8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2017 r.
 1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Przyjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku,
  2. pozbawienia drogi Nr 4832N- ulicy Plac Zwycięstwa w Gołdapi kategorii drogi powiatowej,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski,
  4. uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.”,
  5. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2017,
  6. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego instrumentem płatniczym,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
  8. zmian budżetu powiatu w roku 2017.
 3. Interpelacje Radnych.
 4. Zapytania Radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Głos wolny.
 11. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech