XLVI (46) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

Zapraszamy na XLVI (46) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 października 2017 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XLIV (44), XLV (45)  posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – referuje Główny Specjalista ds. edukacji.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2018 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Wnioski Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 /-/ Jaromir Krajewski  

Pin It