XLIX (49) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XLIX (49) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2 w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII (48) posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 z uwzględnienie autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Wypracowanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o budżecie powiatu na rok 2018 z uwzględnienie autopoprawki – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018- 2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  3. uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018– referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  6. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 rokureferuje Specjalista ds. Zdrowia  i Pomocy Społecznej,
  7. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok- referuje Przewodniczący Rady Powiatu,
  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018- referują Przewodniczący Komisji,
  9. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018- referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Jaromir Krajewski