XLIV (44) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLIV (44) posiedzenie
 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 25 września 2017 roku o godz. 10.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XLII (42), XLIII (43)  posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w Powiecie Gołdapskim – referują:
 • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 – referują:
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 referują:
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w Szkołę Policealną nr 1 dla dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  6. pozbawienia drogi nr 4809N – ulica Klonowa w Gołdapi kategorii drogi powiatowej – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  8. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  9. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 

Marzanna Marianna Wardziejewska