XLIII (43) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLIII (43) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 11 września 2017 roku o godz. 13.30

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na Osiedle I w Gołdapi” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N – ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 – odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 – odcinek II” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej
/-/Jaromir Andrzej Krajewski