XLII (42) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XLII (42) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI (41) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2016.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2016.
 10. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2016.
 11. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2017.
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech