XLII (42) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XLII (42)  posiedzenie 
 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godz. 11.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów XL (40), XL(41) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2017 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku –referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. pozbawienia drogi Nr 4832N- ulicy Plac Zwycięstwa w Gołdapi kategorii drogi powiatowej – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018.” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  5. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2017 – referuje Sekretarz Powiatu,
  6. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Gołdapskiego instrumentem płatniczym – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033– referuje Skarbnik Powiatu,
  8. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wnioski Komisji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach
organów powiatu
.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Jaromir Andrzej Krajewski