XL (40) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XL (40) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi,
która odbędzie się w dniu 23 lutego  2017 roku o godz. 1300
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX (39) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2016.
 9. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2016.
 12. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017.
 13. Sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016”.
 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 203,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2017.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Zapytania Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 20. Sprawy różne.
 21. Wolne wnioski.
 22. Głos wolny.
 23. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech

 

Projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: