XCVIII (98) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCVIII (98) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w „Preliminarzu Kosztów działalności WTZ w Gołdapi na rok 2017 w części nieobjętej dofinansowaniem PEFRON” – referuje Kierownik Warsztatu  Terapii Zajęciowej.
 3. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 4. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2017 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

      – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
     – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 
     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
  4. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma w EGO” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia – referuje Sekretarz Powiatu,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028- referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

/-/Andrzej Ciołek