XCIV(94) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCIV(94) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi,
w dniu 18 października 2017 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

­ 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XC (90), XCI (91), XCII (92) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 4. Rozpatrzenie wniosku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie o zwiększenie zaplanowanej kwoty na prowadzenie i realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2018 r. oraz obowiązku poinformowania Burmistrza Gołdapi o planowanie wysokości dotacji na ten cel na rok następny – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 6. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi,
 7. wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. nabycia do zasobu Powiatu Gołdapskiego w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1464 o powierzchni 0,1718 ha, położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2018 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad

wz. Starosty

 Grażyna Barbara Senda

Wicestarosta 

Pin It