XC (90) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XC (90) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 19 września 2017 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2

­

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXXVI (86), LXXXVII (87), LXXXVIII (88), LXXXIX (89) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w Powiecie Gołdapskim – referują: Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 – referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 referują: Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Placówek Edukacyjno -Wychowawczych w Gołdapi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w Szkołę Policealną nr 1 dla dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  6. pozbawienia drogi nr 4809N – ulica Klonowa w Gołdapi kategorii drogi powiatowej – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  8. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  9. zmian budżetu powiatu w rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek