LXXXIII (83) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXXIII (83) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 czerwca 2017 roku o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie Podpisania Aneksu do Umowy nr ZD.032.1.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” zawartej pomiędzy Powiatem Gołdapskim, a Caritas Diecezji Ełckiej – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Pin It