LXXVIII (78) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXVIII (78) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXXVI (76), LXXXVII (77) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Zapoznanie się z informacją o stanie środowiska oraz wyniku działań kontrolnych na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2016 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek