LXXVI (76) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXVI (76) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi 
w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXIII (73), LXXIV (74) i LXXV (75) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2016 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Gołdapskiego referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Zofii Syperek, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości Powiat Gołdapskiego oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 910/10 o powierzchni 0,0020 ha, 910/11 o powierzchni 0,0020 ha, 910/12 o powierzchni 0,0020 ha, 910/13 o powierzchni 0,0020 ha i 910/14 o powierzchni 0,0021 ha oraz udziałów w działce 910/27 o powierzchni 0,0237 ha, położonych w mieście Gołdap przy ul. Armii Krajowej – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezjii Nieruchomości.
 12. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033- referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek