LXXV (75) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXV (75) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 1215
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 3. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2016:
  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  3. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  4. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
  9. Starostwo Powiatowe w Gołdapi – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek