LXXIV (74) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXIV (74) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXXI (71), LXXII (72) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2016 rok w porównaniu do roku 2015 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2017 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 5. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2016 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2016 r  – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek