LXXII (72) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad LXXII (72) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 27 lutego 2017 roku o godz. 12.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Gołdapi.

3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnych – referuje Skarbnik Powiatu.

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Gołdapi w roku 2016
referuje Sekretarz Powiatu.

5. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2016 – referuje Sekretarz Powiatu.

6. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2017 r.

7. Sprawy bieżące.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                             Starosta Gołdapski

                                                                                                              Andrzej Ciołek