LXXI (71) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXI (71) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 15 lutego 2017 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXIX (69), LXX (70) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2016 rok – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 5. Zatwierdzenie informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. – referuje Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękajcie się.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 7. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016 w formie prezentacji multimedialnej – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016- referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2017)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  2. sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 12. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2017– referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

(-) Andrzej Ciołek