LXX (70) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXX (70) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 1130
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja dotycząca realizacji zadań wykonywanych w ramach zawartych porozumień w roku 2016- referują:
 • Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
 • Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
 • Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższeniem kapitału spółki – referuje Samodzielny Referent ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek