LXVII (67) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXVII (67) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 25 października 2018 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z LXV (65), LXVI (66) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech