LXIX (69) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad  LXIX (69) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LXV (65), LXVI (66), LXVII (67), LXVIII (68) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 1. wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@”
  oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro” – referuje Skarbnik Powiatu,
 2. lokowania wolnych środków budżetowychreferuje Skarbnik Powiatu,
 3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2016 rokureferuje Skarbnik Powiatu,
 4. przyznania dofinansowania dla realizacji projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiat Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  na rok 2017 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
 5. upoważnienia Starosty Gołdapskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn.: „EKO Ty, EKO Ja”, w ramach konkursu Edukacja ekologiczna – organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Olsztynie – referuje Naczelnik Wydziału Promocji

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji .

5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu
  na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
 2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko
  -Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji
  „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
 3. wyrażenie zgody na przystąpienie Powiatu Gołdapskiego do projektu p.n.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”- referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
 4. przyjęcie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
 5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033
  referuje Skarbnik Powiatu,
 6. zmian budżetu powiatu w roku 2017– referuje Skarbnik Powiatu.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2016 – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

7. Przyjęcie sprawozdania z  realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej” w Powiecie Gołdapski w roku 2016 – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2016 r.
referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.

9. Sprawy bieżące.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                                                                                       Starosta Gołdapski

                                                                                                                                            Andrzej Ciołek