LXIV (64) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXIV (64) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII (63) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2018 roku.
 8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2018 r.
 9. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km”.
  2. określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski,
  3. uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Stefan Piech