LXI(61) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 Zapraszam na LXI(61) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
   w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 0900 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIX (59), LX (60) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2017.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2017.
 10. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2017.
 11. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Gołdapskiego.
 12. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km”,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Piech