LXI (61) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na LXI (61) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX (60), posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2018 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.
 6. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale
   o długości ok. 6,6 km”- referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wnioski Komisji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Oświaty i Polityki Społecznej

 /-/Jaromir Andrzej Krajewski