LVI (56) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 Zapraszam na LVI (56) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi,
która odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 1300
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV (54), LV (55)
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2017.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2017.
 9. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2017-31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 10. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2017.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2017.
 12. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2017 oraz zamierzenia na rok 2018.
 13. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2017”.
 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodem Czerniowieckiego,
  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Zapytania Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 20. Sprawy różne.
 21. Wolne wnioski.
 22. Głos wolny.
 23. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 /-/Stefan Piech