LVI (56) posiedzenie KomisjI Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LVI (56) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII (53), LIV (54), LV (55) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2017 rok w porównaniu do roku 2016– referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 6. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo–wychowawczej” – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2018 – referuje Sekretarz Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wnioski Komisji.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Jaromir Andrzej Krajewski