LIX (59) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LIX (59) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
 w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVI (56), LVII (57), LVII (58) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2017 rok w porównaniu do roku 2016.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017.
 9. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku,
  3. zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „ Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej”,
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2018,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Piech