LIX (59) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na LIX (59) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 1300

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII (58), posiedzenia Komisji.
 4. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2017 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – referuje Starosta Gołdapski,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  7. wystąpienie komisji stałej, dyskusja – referują Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu,
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  3. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Wnioski Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Jaromir Andrzej Krajewski