LIV (54) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LIV (54) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się

 w dniu 25 stycznia  2018 roku o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIII (53) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2017.
 8. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w roku 2017.
 9. Przyjęcie sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2017.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko,
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2018,
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Zapytania Radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 18. Sprawy różne.
 19. Wolne wnioski.
 20. Głos wolny.
 21. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech