LIII (53) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LIII (53) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi,
która odbędzie się dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LII (52) Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2018 z uwzględnieniem autopoprawki :
  1. opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018– 2033 i projekcie budżetu powiatu na rok 2018 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018– 2033, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017,
  2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018 – 2033,
  3. uchwalenia budżetu powiatu na rok 2018,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028,
  5. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok,
  6. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2018 roku,
  7. zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2018 rok,
  8. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2018,
  9. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 14. Sprawy różne.
 15. Wolne wnioski.
 16. Głos wolny.
 17. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 Alicja Anna Iwaniuk