LIII (53) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LIII (53) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 20 lutego 2018 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI (51), LII(52) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2017 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku  2017 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2017-31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 8. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 9. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2017 oraz zamierzenia na rok 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 10. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2017” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodem Czerniowieckiego – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018– referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Wnioski Komisji.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 /-/Jaromir Andrzej Krajewski