LII (52) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LII (52) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z L (50), LI (51) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2017 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego.
 8. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2017 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.
 9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2017 roku,
  2. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu w Gołdapi,
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,
  4. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do projektu pod nazwą „Własna firma w EGO” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2028,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2017.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

 Alicja Anna Iwaniuk