LI (51) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LI (51) posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2 w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX (49), L (50), posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2017 – referuje Przewodniczący Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu w roku 2017 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2017 – referuj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2017 – referuje Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
 8. Informacja dotycząca sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2017 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2018– referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy różne.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wnioski Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania, Budżetu, Finansów,

Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia,

Oświaty i Polityki Społecznej

 

Jaromir Krajewski