L (50) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na L (50) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 26 października 2017 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII (48), XLIX (49) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2018,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2018 rok,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017-2033,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2017 rok.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 15. Sprawy różne.
 16. Wolne wnioski.
 17. Głos wolny.
 18. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 /-/ Stefan Piech

Pin It