CXXVI (126) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXVI (126) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXI (121), CXXII (122), CXXIII (123), CXXIV (124), CXXV (125) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcia informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. złożonego przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się”.
 4. Zaakceptowanie sprawozdania końcowego złożonego przez Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2018 r. – referuje Dyrektor Domu Świętej Faustyny „ Nie lękajcie się”.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie Nr PS/11/2007 oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi na rok 2018– referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 6. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formy przeciwdziałaniu bezrobociu w I półroczu 2018 roku referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycie przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych zajętych pod drogi, położonych w obrębie 2 miasta Gołdap – referuje p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 71/1 położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap referuje p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek : 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej za cenę wywoławczą ustaloną w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości, tj: 200.000,00 zł – referuje p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2018 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr LXI/265/2018 Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie – Rogale o długości ok. 6,6 km”- referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek