CXXIV (124) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

 

Proponowany porządek obrad CXXIV (124) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia informacji z wykonania  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2018 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi,
  2. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2018 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  5. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na II półrocze 2018 r. – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.            

 

                                                                                                           Starosta Gołdapski

                                                                                                           Andrzej Ciołek