CXXII (122) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXII (122) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 1215
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 3. zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna” w trybie przetargu nieograniczonego – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
 4. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 5. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji projektu pn. „M jak matma” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  2. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802 N – Bagienna w Gołdapi ” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Starosta Gołdapski

 

Andrzej Ciołek