CXXI (121) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXI (121) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4. 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXVIII (118), CXIX (119), CXX (120) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania „Modernizacja drogi brukowej przy budynku nr 4 oraz placu apelowego” – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wykonanie utwardzenia terenu z sześciokątnych płyt betonowych – trylinka przy budynku nr 1” oraz zwiększenia środków budżetu szkoły – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji pod nazwą „Wymiana pokrycia części dachu na budynku nr 2” oraz zwiększenie środków budżetu szkoły o brakującą kwotę – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 7. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki – referuje Prezes Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi nr 4804N – ul. Cicha, drogi nr 4822N – ul. Mała oraz drogi nr 4854N – ul. Zielona w miejscowości Gołdap” w trybie przetargu nieograniczonego – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta Seniora – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek