CXX (120) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CXX (120) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 czerwca 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

STAROSTA

Andrzej Ciołek