CXVIII (118) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXVIII (118) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXIV (114), CXV(115), CXVI (116), CXVII (117) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej w sprawie aneksowanie umowy nr PiR 12/2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej położonej w Gołdapi w obrębie Gołdap2 jako działka 1072/8 o powierzchni 0,0061 ha – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi – referuje Sekretarz Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  3. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek