CXV (115) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXV (115) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 kwietnia 2018 roku o godz. 800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXII (112) i CXIII (113) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Gołdapskiego referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Zofii Syperek, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszeniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi do nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 71/1 o powierzchni 0,0039 ha, położonej w obrębie Pietraszki gmina Gołdap referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość stanowiącą własnością Gminy Gołdap, położone w Gołdapi przy ul.11 Listopada referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 12. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek