CXIV (114) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXIV (114) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 1040
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2016r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N -ul. Zielona w miejscowości Gołdap – etap II” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

wz. STAROSTY

Grażyna Barbara Senda
WICESTAROSTA