CXIII (113) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXIII (113) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 marca 2018 roku o godz. 1100
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2. 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2017 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
  2. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg w Węgorzewie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  3. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2017 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2017 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2018 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 5. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2017 – referuje Skarbnik Powiatu:
  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  3. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  4. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
  9. Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek