CXII (112) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXII (112) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 marca 2018 roku o godz. 0830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CVIII (108), CIX (109), CX (110), CXI (111) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2017 roku – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się”.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2017 rok w porównaniu do roku 2016 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2018 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółki – Prezes Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi,
  2. zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  3. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  4. ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2017 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  7. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  8. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  9. zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „ Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej” – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  10. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2018 – referuje Sekretarz Powiatu,
  11. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek