CVIII (108) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CVIII (108) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CIV (104), CV (105), CVI (106), CVII (107) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2017 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2017 rok – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 5. Zatwierdzenie informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. – referuje Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękajcie się.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2017-31.12.2017 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 7. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2017 oraz zamierzenia na rok 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2017 w formie prezentacji multimedialnej – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2017- referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 11. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2018)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  2. zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018 -2021 z perspektywą na lata 2022-2025” – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.
 12. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  2. współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Rejonem Wyżnyckim Obwodem Czerniowieckiego – referuje Naczelnik Wydziału Promocji,
  3. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018– referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek